İhale İlanları

ARSALARIN SATIŞ İLANI

24.05.2017 09:09:00
İhale İlanları

ARSALARIN SATIŞ  İLANI

 

MADDE–1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin  Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve aşağıda ada parsel ve yüz ölçümü ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları yazılı arsaların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık artırma sureti  ile   satışa çıkarılacaktır.

MAHALLE        ADA   PARSEL   Y.ÖLÇÜMÜ m2   BİRİM FİYATI     M. BEDEL    GEÇİCİ  TEM  

CUMHURİEYET

2175

2

925.06

225 TL

210.000.00 TL

6.300.00 TL

CUMHURİEYET

2175

3

926.06

225 TL

210.000.00 TL

6.300.00 TL

CUMHURİEYET

2175

4

842.92

200 TL

170.000.00 TL

5.100.00 TL

CUMHURİEYET

2175

5

846.01

200 TL

170.000.00 TL

5.100.00 TL

CUMHURİEYET

2175

6

858.56

250 TL

215.000.00 TL

6.450.00 TL

CUMHURİEYET

2175

7

838.51

250 TL

210.000.00 TL

6.300.00 TL

CUMHURİEYET

2175

8

840.95

200 TL

170.000.00 TL

5.100.00 TL

CUMHURİEYET

2175

9

839.95

200 TL

170.000.00 TL

5.100.00 TL

CUMHURİEYET

2176

4

800.00

350 TL

280.000.00 TL

8.400.00 TL

CUMHURİEYET

2176

5

800.00

300 TL

240.000.00 TL

7.200.00 TL

CUMHURİEYET

2176

6

800.00

300 TL

240.000.00 TL

7.200.00 TL

CUMHURİEYET

2176

7

826.47

350 TL

290.000.00 TL

8.700.00 TL

 

MADDE–2- İhale Viranşehir Belediye Sarayı Encümen toplantı salonunda Katılımın çok olması halinde belediye Meclis toplantı salonunda İhale Komisyonu olan Belediye Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

 

MADDE–3- İhaleye katılan isteklilerden istenecek belgeler;

1) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı, ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

2) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

3) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğü veya Muhtarlardan)

4)Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

5) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge

6) İmza sirküleri

7) Şartname alındı makbuzu

8) Viranşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

MADDE–4-İhale 08.06.2017  Perşembe  günü saat 14.00’da,İhale komisyonu huzurunda Belediye Hizmet binası Encümen toplantı salonunda veya  katılımın çok olması halinde Belediye Meclis Toplantı salonunda  yapılacaktır. İstekliler İhaleye ilişkin bilgileri Viranşehir belediyesi Emlak ve istimlak müdürlüğünden temin edebilir ve şartnameyi 250.00 TL ücret karşılığında satın almaları gerekir.

MADDE–5- İhaleye katılan isteklilerin  arsanın   1 M2 Üzerinde artırmaya gidilecek ve ihale üzerinde kalan istekli  arsanın  toplam  bedeli  üzerinde %6  kati teminat alınacaktır.

MADDE–6- İstekli İhale günü  en geç ihale saatine kadar   istenilen evraklar ile birlikte dosya halinde   Belediyemiz   Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecektir. İhale İdari şartnamesi  her gün  www.viransehir.bel.tr. adresinden görülebilir.

MADDE–7-İhaleye katılan istekli aşağıda yazılı bulunan arsaların  muhammen bedelinin %3 geçici teminatı Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazı ile T.C.Ziraat Bankası veya Halk Bankası Viranşehir Şubesine  İhale tarihinden önce  yatırmaları gerekmektedir.

MADDE-8- İstekliler İhaleye katılacakları her arsa için   ayrı, ayrı geçici teminat yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ihaleye katılacakları arsanın ada ,parsel, ve yüz ölçümü  geçici teminatı ile birlikte  müracaat evraklarında  belirtmeleri gerekmektedir.

İHALEYE KATILMIYACAK OLANLAR

MADDE-9- Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (Değişik: 2.3.1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

         2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

 

MADE–10–İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespit etmeye serbesttir.

İlanen Duyurulur. 17.05.2017

 

                                                                                                        Ömer ÇİMŞİT

                                                                                                    Belediye Başkan V.

                                                                                                 Viranşehir Kaymakamı