İhale İlanları

İŞ HANI KİRALAMA İLANI

7.07.2017 08:33:00
İhale İlanları

 

                                                        İŞ YERİ  KİRA İHALE İLANI

                                                            

MADDE -1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Kışla Mahallesinde olan İş hanı içinde yer alan 12 adet dükkan, Çay Ocağı ve  lokanta ile  ilgili aşağıda Mahallesi, Mevki, Vasfı, Muhammen bedeli ve Geçici teminat miktarı yazılı iş yerleri

 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık ihale usulü ile 2 yılığına kiraya verilecektir.  

 

 

MADDE-2-

 

MAHALLE                  MEVKİ                      YÜZ ÖLÇÜMÜ                       VASFI              ADETİ            MUH BED.                         GEÇ.TEM.   :     

 

Kışla                      Eski Belediye yanı               16.89 m2                            Dükkan                 1            5.500.00 TL                            500.00  TL

Kışla                      Eski Belediye Yanı                15.24 m2                            Dükkan                1            4.170.00 TL                            400.00  TL

Kışla                      Eski Belediye Yanı               14.84 m2                            Dükkan                1            4.170.00 TL                            400.00  TL

Kışla                      Eski Belediye yanı               14.94  m2                           Dükkan                1            4.170.00 TL                            400.00  TL

Kışla                      Eski Belediye yanı               14.78  m2                          Dükkan                 1            4.000.00 TL                             400.00  TL

Kışla                      Eski Belediye yanı                14.43 m2                           Dükkan                 1            4.000.00 TL                            400.00  TL

Kışla                      Eski Belediye yanı                14.48 m2                            Dükkan                 1           4.000.00 TL                            400.00  TL

Kışla                      Eski Belediye yanı                14.33 m2                            Dükkan                  1            4.000.00 TL                            400.00 TL

Kışla                      Eski Belediye yanı                14.17 m2                            Dükkan                 1            4.000.00 TL                            400.00 TL

Kışla                      Eski Belediye yanı                 17.74 m2                           Dükkan                 1            5.170.00 TL                           500.00  TL

Kışla                      Eski Belediye yanı                 21.31 m2                           Dükkan                  1           5.170.00 TL                            500.00 TL

Kışla                      Eski Belediye yanı                 19.14 m2                           Dükkan                  1           5.170.00 TL                            500.00 TL

Kışla                      Eski Belediye yanı                  62.00 m2                          Çay ocağı             1             7.835,00 TL                           700,00 TL

Kışla                      Eski Belediye Yanı                 227,00 m2 Teras dahil    Lokanta                1             19.000,00 TL                      1.500,00 TL

 

 

MADDE-3-Yukarıda Mevkii niteliği, ve diğer özellikleri, muhammen bedeli 1 yılık Kira bedelli ve her bir iş yeri için geçici teminat miktarı belirtilen Viranşehir Belediyesine ait iş hanı içinde bulunan iş yerleri Viranşehir Belediyesi Başkanlığınca 17/07/2017 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 14.00’da Viranşehir Belediyesi Belediye Encümen toplantı salonunda ,katılımın fazla olması halinde Meclis  Toplantı Salonunda  yapılacak Açık ihale ile 1+1=2 Yılığına Kiraya verilecektir.

 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Viranşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilir ve iş yerlerinin ihalesine katılmaları için kira şartnamesini 250,00-TL (iki yüz elli) ücret karşılığında satın almaları gerekir.

 Ayrıca www.viransehir.bel.tr adresinden şartnamelerine ulaşabilirler.

 

 

İHALEYE KATILMIYACAK OLANLAR

MADDE-4- Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (Değişik: 2.3.1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

         2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

 

MADDE-5-Açık İhale İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

           1)  İş Hanı içinde bulunan iş yerleri Şartnamenin her sayfası ayrı, ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

2) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

3) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı suretinin fotokopisi 

4) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğü veya bağlı bulunduğu muhtarlıktan)

5) Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

6) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesinden belge ve Ticaret Sicil Gazetesi

7) Viranşehir Belediyesinden borcu yoktur belgesi

8) Dosya alındı belgesi

MADDE-6) İstekliler istenilen evrakları geçici teminatları ile birlikte bir dosya halinde en geç ihale tarihi olan 17.07.2017 tarih ve saat 14.00 kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sunmaları gerekir.

Bu saatten sonra gelecek olan kişiler ihaleye alınmayacaktır.

 

İlanen duyurulur. 22.06.2017

 

  Ömer ÇİMŞİT

                                                                                                                                                                              Belediye Başkan Vekili

                                                                                                                                                                               Viranşehir Kaymakamı