Görevleri

 1. Başkanlıkça belirlenen insan gücünü stratejik plana göre belirlemek,   kadro ve istihdam politikasını uygulamak,
 2. Belediye Memur ve İşçi kadroları ile teşkilat şemasını günün şartlarına uygun olarak; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli  İdare  Birlikleri  Norm  Kadro  İlke ve  Standartlarına  Dair Yönetmelik"  hükümleri doğrultusunda hazırlamak ve uygulama için Belediye Meclisine sunmak, 
 3. Stratejik plana uygun olarak, mevcut personelin etkin ve verimli olarak hizmet görmesi için gerekli eğitim çalışmalarını yapmak,
 4. Personel  mevzuatı  ile  ilgili değişiklikleri ve uygulamaları  izlemek,     diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket işlerliğini tesis etmek,
 5. İşçi sendika faaliyetlerini yakından izleyerek, sözleşme esaslarının sağlıklı olarak tatbikini sağlamak,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Yasasına tabi olarak belediyemizde istihdam olunan memur, işçi ve sözleşmeli personellerin çalıştığı birimlerden 24/12/2005 gün ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5436 sayılı Kanun ile değiştirilen 5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 60. Maddesine ve Harcama Yetkilileri Genel Tebliğine göre personelin ekonomik haklarıyla ilgili ödeme emirlerinin düzenlenmesi için, yetki devri verilmesi sonucunda birimlerden alınan puantaj, bilgi ve belgeler esas alınarak özlük haklarına ilişkin tahakkuklarının hazırlanması ve harcama yetkililerinin onayından sonra, ödemeye esas olmak üzere; Mali Hizmetler Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
 7. Belediyemizin diğer birimlerinde çalışmakta olan memur , işçi ve sözleşmeli personellerin , disiplini bozan fiilleri ile mesai saatlerine uygun hareket etmediklerinin birimlerince tespit edilip , durumun İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne iletilmesi halinde gerekli disiplin işlemlerini yürütmek.
 8. Personel arşiv kaydının yapılmasını sağlamak,
 9. Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar,
 10. Kanunların, Yönetmelik v.b. mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirmek, 
 11. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
 12. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,
 13. Müdürlük bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini,
 14. Belediyede çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
 15. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,
 16. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.